رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه 11.0.4

 

Geant4 ابزاری برای شبیه سازی عبور ذرات یا تشعشع از ماده است. برنامه‌های کاربردی ساخته شده بر روی Geant4 می‌توانند هر تنظیم یا آشکارساز و منبع تشعشعی را شبیه‌سازی کنند و خروجی انتخاب شده از مقادیر فیزیکی را به دلیل تعامل ذرات منبع و ثانویه‌ها با مواد راه‌اندازی ثبت کنند.

تحت نظارت وف ایرانی