رفتن به محتوای اصلی
x

کاربران گرامی دانشگاه صنعتی اصفهان

جهت اتصال به سامانه های مرکز از خارج از دانشگاه و با استفاده از سرویس OpenVPN لینک راهنمای زیر را مطالعه نمایید.

 

 راهنمای دسترسی از راه دور به شبکه دانشگاه با استفاده از OpenVPN

 

 

سایر کاربران محترم به این لینک راهنما مراجعه نمایند.

 

 راهنمای دسترسی از راه دور به شبکه دانشگاه - ویژه سایر کاربران

تحت نظارت وف ایرانی