رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه های 2021.5, 2023.1

 

GROMACS یک بسته دینامیک مولکولی است که عمدتاً برای شبیه سازی پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک طراحی شده است. در ابتدا در بخش شیمی بیوفیزیک دانشگاه گرونینگن توسعه یافت و اکنون توسط همکاران در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان نگهداری می شود.

تحت نظارت وف ایرانی