رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 2020

با استفاده از این نرم افزارمی توانید با دقت بالایی سیستم های الکترومغناطیسی را شبیه سازی و رفتار دستگاه های الکتریکی و الکترومغناطیسی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهید. این برنامه در شاخه های صنعتی مختلفی قابل بهره برداری است.

تحت نظارت وف ایرانی