رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه های 2019b, 2021b, 2022b, 2023a

Matlab برگرفته از لغات Matrix Laboratory به معنای آزمایشگاه ماتریس می باشد این بدین معنا است که تمام عملیات و محاسبات در این نرم افزار با استفاده از  رویکرد ماتریسی صورت می پذیرد.

تحت نظارت وف ایرانی