رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 2020 و 2021

Matlab برگرفته از لغات Matrix Laboratory به معنای آزمایشگاه ماتریس می باشد این بدین معنا است که تمام عملیات و محاسبات در این نرم افزار با استفاده از  رویکرد ماتریسی صورت می پذیرد.

تحت نظارت وف ایرانی